मनस्विनी मयुर भोळे

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला गुरुकुल
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता HSC
व्यावसायिक पात्रता D.Ed
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय इंग्रजी, विज्ञान
अध्यापनाचे श्रेणी विषय
नेमणूकीचा दिनांक 24-12-2019
सेवेचा कालावधी
संपर्क क्रमांक 8446224531
ईमेल joshiashwini1992@gmail.com
पत्ता मोरे हाऊस, जागुष्ट्ये कॉलनी, विनायक नगर, कुवारबाव, रत्नागिरी.
शालेय खाते
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग
राबविलेले उपक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी